Змістовий модуль 1. Історія психології від стародавніх часів до епохи Відродження.

КАФЕДРА педагогіки та ПСИХОЛОГІЇ

Методичні вказівки

студентам заочної форми навчання

щодо вивчення навчальної дисципліни

«Історія психології »

галузь знань: 0301 – «Соціально-психологічні науки»

напрям підготовки: 6.030102 – «Психологія»

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 29 серпня 2014 р.

Дніпропетровськ


Методичні вказівки студентам заочної форми навчання щодо вивчення навчальної дисципліни «Історія психології»/ Укладач: Лоза О.О. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 10 с.

Укладач: Лоза О.О., ст.викладач

Відповідальний за випуск: Н.П. Волкова, доктор педагог. наук, професор, зав. кафедри педагогіки та психології

ЗМІСТ

1. Програма дисципліни “Історія психології” 3

2. Тематика контрольних робіт 5

3. Перелік питань підсумкового контролю 7

4. Перелік рекомендованої літератури 8


1. Мета і завдання навчальної дисципліни «Історія психології»

Метою викладання курсу навчальної дисципліни «Історія психології» є формування у студентів наукових уявлень про виникнення та динаміку розвитку психологічних знань в світовій та вітчизняній історії.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

· знати:

- основні положення теорій та вчень, які будуть розглядатися;

- найбільш значущі події, факти і персоналії в історії розвитку наукового та позанаукового психологічного знання;

- знати творчий внесок видатних психологів і мислителів у розвиток психології, історію наукових шкіл і наукових напрямків, особливості розвитку психології у різні хронологічні періоди та у різних етнокультуральних регіонах;

- етимологію ключової психологічної лексики;

· уміти:

- здійснювати історичну реконструкцію генезису наукових ідей та теорій, виявляти послідовні зв’язки в розробці психологічних проблем, проводити порівняння теорій і концепцій.

2. Предмет навчальної дисципліни «Історія психології»

Предмет дисципліни «Історія психології»: процес становлення психологічних знань у контексті суспільно-історичного, філософського та природничо-наукового розвитку.

Зміст програми навчальної дисципліни «Історія психології» за змістовними модулями та темами

Змістовий модуль 1. Історія психології від стародавніх часів до епохи Відродження.

Тема 1. Методологічні основи історії психології.

Історія психології як наука: предмет і завдання. Фактори, які визначають розвиток історії психології. Логіко-науковий, соціо-культуральний та особистісно-біографічний підходи в історії психології. Принципи історії психології. Проблема періодизації в історії психології. Методи та джерела історії психології.Тема 2. Розвиток психологічної думки в стародавньому світі.

Психологічна думка в контексті філософії Давнього Сходу. Психологічні погляди стародавньої Індії. Основні релігійні течії в стародавній Індії: джайнізм, буддизм, локаята та. Психологічна думка стародавнього Китаю. Даосизм та конфуціанство як передумова науковості. Антична філософія. Перші матеріалісттичні концепції психіки в стародавній Греції. Анімізм і атомізм. Внесок античних врачів у вчення про душу.


0442040278822886.html
0442147188056081.html

0442040278822886.html
0442147188056081.html
    PR.RU™